POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu funkcjonującego pod adresem https://samochodywskali.pl, znanego dalej „Serwisem” i danych osobowych udostępnianych przez użytkowników Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Grzegorz Janowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ JANOWSKI FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA z siedzibą w Luboniu przy ul. Wschodniej 27C/6, NIP 7810014836, REGON 630376275, który prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanym dalej „RODO”).
 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakupu towarów może skutkować uniemożliwieniem złożenia i realizacji zamówienia.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w celu:
 1. prawidłowego wykonania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego poprzez Serwis (Artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO),
 2. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich np. odstąpienie od umowy, rękojmia (Artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO),
 3. obsługi newslettera (Artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO),
 4. przesyłania informacji handlowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
 1. Administrator może prosić o udostępnienie następujących danych:
  1. danych identyfikacyjnych – imię, nazwisko, NIP;
  2. danych kontaktowych – adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
  3. danych finansowych – numer rachunku bankowego.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, tj.:
  • wykonywania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Administratorem – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – jako Administrator będzie je przetwarzać do czasu jej wycofania,
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Dane zbierane podczas wizyt użytkowników w Serwisie będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Ma to zastosowanie do danych przetwarzanych w celach analitycznych, statystycznych, w tym wykorzystania plików cookies.

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora – Szymona Perskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PERSKIMEDIA Szymon Perski z siedzibą w Poznaniu, ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, NIP:7632085454, REGON: 00951826.
 2. Polityka prywatności firmy hostingowej oraz szczegółowe informacje dotyczące hostingu dostępne są pod adresem https://seohost.pl.
 3. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 1. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacja o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Administratora oraz wysyłanej przez Administratora.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

 1. kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
 2. udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora; Ponadto, na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Prawa użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z  użytkownikiem lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, jak również przeniesienia danych osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Po potwierdzeniu tożsamości użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie analizy zasadności żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkownika dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora.
 1. W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: info@samochodywskali.pl,
 2. Telefonicznie: +48 501 575 276,
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
 4. Listownie na adres: Grzegorz Janowski Firma Handlowo – Usługowa, Wschodnia 27c/6, 62-030 Luboń.

Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu w Serwisie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika w Serwisie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania w Serwisie. Informacje te są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są do realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami: