REGULAMIN
sklepu internetowego samochodywskali.pl

§ 1
Definicje
Na potrzeby Regulaminu użyte poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
a) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
c) Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie,
d) Regulamin – niniejszy regulamin,
e) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://samochodywskali.pl/,
f) Sprzedawca – Grzegorz Janowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ JANOWSKI FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA z siedzibą w Luboniu przy ul. Wschodniej 27C/6, 62-030 Luboń, NIP 7810014836, REGON 630376275,
g) Towar – rzecz dostępna do sprzedaży w Sklepie.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towarów dostępnych i opisanych w Sklepie.
3. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są każdorazowo na etapie składania zamówienia.
4. Towary sprzedawane w Sklepie nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 13 roku życia.
5. Ze Sprzedawcą można kontaktować się w następujący sposób:
a) listownie: Grzegorz Janowski
Firma Handlowo – Usługowa,
ul. Wschodnia 27C/6
62-030 Luboń,
b) mailowo: info@samochodywskali.pl,
c) telefonicznie: +48 501 575 276.

§ 3
Newsletter
1. Kupujący ma możliwość nieodpłatnego zapisania się na newsletter na czas nieoznaczony poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola formularza na stronie internetowej Sklepu.
2. Kupujący ma prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z zapisu na newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy pisemnie adres pocztowy bądź elektroniczny Sprzedawcy wskazany w § 2 ust.5 Regulaminu.

§ 4
Składanie zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) dodać Towar(y) do koszyka,
b) wybrać sposób dostawy,
c) wybrać metodę płatności za zamówienie,
d) podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Złożenie zamówienia następuje poprzez potwierdzenie jego treści i akceptację Regulaminu przez Kupującego.
3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5
Sposoby płatności
1. Dostępne metody płatności za złożone zamówienie to:
a) płatność online dokonywana przy użyciu wybranej przez Kupującego metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Sprzedawcy. Po dokonaniu wyboru Kupujący zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Kupującym a wybranym operatorem płatności.
2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją zgodę.

§ 6
Dostawa
1. Dostawa Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu dostępna jest na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
2. Nie ma możliwości osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy.
3. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym i poprzez płatność online za pośrednictwem serwisu jednego z partnerów Sprzedawcy następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. Towar jest wysyłany do Kupującego w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
5. Towar zakupiony w Sklepie dostarczany jest w zależności od wyboru Kupującego:
a) poprzez firmę kurierską,
b) do paczkomatów InPost,
7. Informacje o kosztach dostawy widoczne są na formularzu składania zamówienia.

§ 7
Odstąpienie od umowy
1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 5 lit. a lub b Regulaminu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi opłatami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: Grzegorz Janowski Firma Handlowo – Usługowa, ul. Wschodnia 27c/6, 62-031 Luboń.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.

§ 8
Reklamacje
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Towaru ma możliwość reklamowania go na podstawie rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Informacja o udzieleniu i warunkach gwarancji znajduje się w opisie Towaru dostępnego w Sklepie.
3. Korzystając z rękojmi Kupującemu przysługuje uprawnienie do:
a) żądania wymiany Towaru na wolny od wad,
b) żądania usunięcia wady,
c) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
a) przy wadzie istotnej – złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 5 Regulaminu.
5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje Kupującego, pisemnie bądź na za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 9
Wymagania techniczne
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest posiadanie:
a) komputera, tabletu lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
b) przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
c) włączonej obsługi JavaScript oraz umożliwienia dopisywania plików cookies w przeglądarce internetowej.
2. Do złożenia zamówienia w Sklepie oprócz wymagań wskazanych w ust. 1 niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

§ 10
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

Załączniki:
1. wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2. wzór formularza reklamacyjnego.